نویسنده: روابط عمومی

اتاق VIP

اتاقهایvipتک تخته برای داشتن همراه باامکانات وهتلینگ ویژه،استفاده ازتلفن همراه،اینترنت وپرستارهای مجرب. تماس با ما

کتابخانه

کتابخانه جهت رفاه حال بیماران درمجموعه خانه سپیدکتابخانه،سالن بازی(تنیس روی میز،فوتبال دستی)وزمین بازی درنظرگرفته شده تا محیط مفرحی برای بیماران مهیاشده باشد. تماس با ما

اتاق روانپزشک

اتاق روانشناس بجزء مشاوره های انفرادی بیماران توسط روانشناس مستقردرمجموعه دردوشیفت صبح وعصر،کلاسهای گروهی وآموزش خانواده توسط روانشناسهای مجرب برگزارمیشود. تماس با ما