در یک گروه بندی مواد اعتیادآور شامل:
اپییوئید ها (Opioid)
این گروه از نظر طبیعی یا صانعی بودن به دوگروه تقسیم می شوند :
طبیعی : تریاک ،شیره ، پاراگوریک
صناعی : مورفین ، و اپییوئیدهای مشابه آن ( متادون،  Laam  پروپوکسی فن ، Daroon )،
مپردین و اپیوئیدهای مشابه آن ( پتیدین ، آنیلیریدین ، دیفنوکسیلات ،  لوپرامید ، آلفاپرودین
و دیگر اپیوئیدها نظیر پنتازسین ، بوپره نورفین ، ( تمجیزک و نام های مشابه تجاری مشابه ) بوترفانل، نالوکسان ، نالترکسون ،…
نوع دیگر طبقه بندی مواد اپیوئیدی بر حسب آگونیست خالص یا آگونیست نسبی یا آنتاگونیست بودن آنهاست :
اپیوئیدهای آگونیست خالص : مورفین ، متادون ، اکسی کدون، مپریدین ، پروپوکسی فن ، هروئین ، تریاک ، شیره ، هیدرومورفین ، و کدئین
اپیوئید های آگونیست نسبی : پنتازوسین ، نالبوفین ، بوپره نورفین ، بوتور فانول
آنتاگونیست های اپیوئیدی : نالوکسان و نالترکسون
محرک ها (Stimulants)
مواد محرک که موجب وابستگی شدید می شوند : کوکائین ، آمفتامین ، متیلن دی اکسی آمفتامین و مت آمفتامین ( شیشه ) ریتالین ، فرم تدخینی کوکائین ( کراک )
توضیح : هرچند در دسته بندی فوق کراک در گروه محرک ها قرار گرفته اما کراک موجود در بازار مصرفی ایران به علت داشتن ترکیب های اپیوئیدی صناعی نوعی مخدر اپیوئیدی محرک محسوب می شود
از مواد محرک با وابستگی کم نیز می توان از کافئین ، نیکوتین ، افدرین ، سودوافدرین، تئوفلین ، فن فلورامین
خواب آورها_ داروهای خواب آور _ تسکین بخش
این داروها معمولا برای کاهش اضطراب  و درمان بی خوابی به کار می روند بنزودیازپام ها شامل دیازپام ، کلرودیازپوکساید ، لورازپام ، فلورازپام ، و… هستند
گروه دوم این دسته داروهای Sedative Hypnotics شامل بار بیتورات ها مانند فنوباربیتال ، سکو باربیتال ، آموباربیتال هستند
توهم زاها (Hallucinogenes)
عبارتند از لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (Lsd) قارچ های جادوئی (Magic mushroom)
دی متیل تریپتامین ، مسکالین، متیل دی اکسی آمفتامین((MDA )
متیل دی اکسی  مت آمفتامین  ((MDMA یا Extasy یا X  که با توجه به ترکیب و عوارض Mda,Mdma   جز توهم زاهای محرک محسوب می شوند
کانابیس ها _ کانابیس ها (Canabis)- حشیش و ترکیبات مشابه
این گروه از مواد به نام های ماری جوانا، علف ، گرس ، بنگ ، و غیره وجود دارد
در این دسته ماری جوانا یک توهم زا سبک محسوب می شود .
دخانیات(سیگار,تنباکو,…)
الکل واتانل
مواد استنشاقی(Inhulants)
انواع بسیار متنوعی از این مواد وجود دارد مانند : بنزین ، اتر ، تینر ، انواع اسپری ، برخی مواد پاک کننده ، برخی محلول ها ، برخی رنگ ها ، و…

مراقب باشیم مصرف خودسرانه تمام مواد ذکر شده موجب اعتیاد می گردد.
مصرف خود سرانه مواد ذکر شده جهت درمان هیچ بیماری موثر نیست.(دیابت،فشارخون،لاغری،افزایش قوای جنسی…)
بیماری اعتیاد قابل درمان است.
درمان اعتیاد باید مستمر بوده وشامل بیمار وخانواده او می شود.
هیچ درمان تضمینی برای اعتیاد وجود ندارد.
با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار در درمان،درمان هربیمار اختصاصی بوده ونیاز به ویزیت ومشاوره با بیمار می باشد.
در درمان بیمار کلیه بیماریهای دیگر فرد نیز درنظر گرفته شده در صورت لزوم اقدام به درمان آن می گردد.
این مرکز کمپ نیست وبیمار تحت درمان تخصصی شامل روان پزشک،پزشک،روانشناس،پرستار،… قرار می گیرد.
در این مرکز از هیچ داروی مخدری برای درمان بیماران استفاده نمی شود.
کلیه اطلاعات بیمار محرمانه است.
ارتباط بیمار با تیم درمان در هیچ شرایطی نباید قطع گردد.
اعتیاد جسم وروان را تواما تخریب می کند بنابراین درمان بدون روان درمانی موثر نخواهد بود.
برای رسیدن به درمانی موفق حضور فعال خانواده الزامی است.
روان درمانی در درمان اعتیاد نقش اصلی را داشته ونیاز به پیگیری مستمر دارد.
تمامی مراحل ترک اعتیاد و درمان اعتیاد در مرکز بستری ترک اعتیاد خانه سپید زیز نظر پزشکان و روانشناسان با تجربه انجام می شود

ارتباط با ما
سوالات خود را از ما بپرسید