خانه سپید, خانم دکتر کوچکی
دکتر سمیرا نریمانی روانپزشک دکتر آزاده کوچکی پزشک درمانگر
خانه سپید ,کادر درمانخانه سپید
دکتر سیروس زیارتی پزشک درمانگرم . تاجیک روانشناس
 خانه سپید
س . اوجانی روانشناس