محوطهمحوطههپرسنلتک تختهعکسعکسبانوانوی ای پیوی ای پیوی ای پییبخش یکسالن بازیکتابخانهوالیبالاتاق سیگارعکسسهمایشهمایشش